همبستگی ارز چیست؟

در دنیای مالی، همبستگی یک اندازه‌گیری آماری است که نشان می‌دهد چگونه دو اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می‌کنند.
همبستگی ارز در این صورت به ما می‌گوید که در طول یک دوره زمانی، آیا دو جفت‌ارز در یک جهت، در خلاف جهت هم یا به طور کل در جهاتی تصادفی حرکت می‌کنند.
وقتی که در بازار ارز معامله می‌کنید، مهم است به خاطر داشته باشید که چون ارزها به صورت جفت‌ارز معامله می‌شوند، هیچ جفت‌ارز واحدی هرگز به طور کامل از دیگران مجزا و مستقل نیست.
جز اینکه قصد داشته باشید که در یک زمان فقط یک جفت‌ارز را معامله کنید، بسیار مهم است که بفهمید چگونه جفت‌ ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می‌کنند، مخصوصا اگر با این موضوع آشنا نیستید که چگونه همبستگی ارزها می‌تواند میزان ریسکی را که حساب خود را در معرض آن قرار می‌دهید، تحت تاثیر قرار دهد.

تریدکیت