انواع همبستگی جفت ارزها چیست؟

انواع همبستگی جفت ارزها:

  1. همبستگی به صورت چیزی که به عنوان ضریب همبستگی شناخته می‌شود محاسبه شده که در بازه‌ای بین -1 و +1 تغییر می‌کند.
  2. همبستگی مثبت کامل (ضریب همبستگی +1) اشاره به این دارد که دو جفت‌ارز در 100% اوقات در جهت یکسان حرکت خواهند کرد.
  3. همبستگی منفی کامل (ضریب همبستگی -1) به این معنی است که دو جفت‌ارز در 100% اوقات در جهت مخالف یکدیگر حرکت خواهند کرد.
  4. اگر همبستگی صفر باشد، گفته می‌شود که حرکت‌های بین دو جفت‌ارز دارای همبستگی صفر است یا همبستگی ندارند. آنها کاملا از هم مستقل هستند و نسبت به یکدیگر تصادفی می‌باشند. در این حالت هیچ ایده‌ای در مورد چگونگی حرکت یک جفت‌ارز در ارتباط با دیگری نداریم.

مقاله مرتبط : تنوع بخشی به ریسک

تریدکیت