الگو ی انبرک صفر تا صد تشخیص کف و سقف

الگو ی انبرک برگشت دوشمعی هستند. این نوع از الگوهای شمعی معمولا پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی دیده می‌شود و نشان‌دهنده آن هستند که به زودی برگشت قیمت روی خواهد داد.

الگوی انبرک

الگوی انبرک

توجه کنید که چگونه شکل شمع‌ها درست مانند یک جفت انبرک است!

موثرترین انبرک‌ها دارای مشخصات زیر می‌باشند:

  • اولین شمع با روند کلی یکسان است. اگر قیمت در حال بالا رفتن است، اولین شمع نیز باید صعودی باشد.
  • شمع دوم عکس روند کلی است. اگر قیمت در حال بالا رفتن است، شمع دوم باید نزولی باشد.
  • سایه شمع‌ها باید طول یکسانی داشته باشند. انبرک سقف باید سقف‌های یکسان و انبرک کف باید کف‌های یکسان داشته باشند.

مطالعه ی الگوی ماروبزو در نمودارهای شمعی

منبع : forex.com

تریدکیت